September 2019

TESAMEN voor vlotte mobiliteit in een leefbare gemeente

Gemeenteraad Temse, 30 september 2019


Ook de gemeenteraad van september 2019 was er jammer genoeg eentje met vooral politieke aanstellingen en benoemingen.  Gelukkig stonden er ook inhoudelijk interessante punten op de agenda, zoals de aanpassing van het politiereglement en de bespreking van het OCMW-jaarverslag.  TESAMEN wou weten hoe de gemeente gaat inspelen op de te verwachten verkeersproblemen na de uitbreiding van de Antwerpse haven. En we deden een reeks voorstellen om het woonbeleid in onze gemeente te verbeteren, met meer aandacht voor mensen die uit de boot vallen.


Interwaas en de ontwikkeling van de ISA-site

Het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Interwaas, waar ook Temse in zetelt, organiseert binnenkort een buitengewone algemene vergadering om de samenwerking rond wonen op punt te stellen. TESAMEN maakte van de gelegenheid gebruik om opnieuw een stand van zaken te vragen over de nieuwe invulling van de voormalige Sint-Amelbergaschool.


Gemeentelijk politiereglement

Er zijn weinig grote aanpassingen doorgevoerd in het herziene gemeentelijk politiereglement. Wat is er dan wel nieuw?

De gemeente gaat strenger optreden tegen gebruikers van lachgas (de aluminium slagroom-ampullen die je vaak op

straat ziet rondslingeren, zie foto).  Verder worden er beperkende regels aan ‘massagesalons’ opgelegd. TESAMEN

vroeg meer aandacht voor de verschillende gokkantoren die de voorbije jaren in onze gemeente geopend werden.

Nieuwe wetgeving daarover is goedgekeurd in het parlement en zal binnenkort ingevoerd worden (bv. strengere

controle op aanwezigheid van minderjarigen, een maximum aan 2 gokkasten waar je geld aan kan verliezen in de café’s,

enz…).


Mariadal

In Mariadal, een woonerf voor senioren, komt er binnenkort nieuwe riolering en worden de straten heraangelegd.  Dat is een goede zaak. De gemeente heeft een plan opgesteld om de overlast voor de bewoners tijdens de werken tot een minimum te beperken.  TESAMEN vindt dit de ideale gelegenheid om meteen ook het binnenplein met vijver gezelliger te maken. We stelden voor om met de bewoners van Mariadal te overleggen hoe de publieke ruimte aantrekkelijker kan ingericht worden (waarom bijvoorbeeld geen mogelijkheid voor kleine groentetuintjes, wat kippen,…).


Overname bestaande openbare verlichting door Fluvius

Al in 2017 werd beslist om het hele openbare verlichtingsnet in onze gemeente voor 0 euro over te dragen aan Fluvius. In ruil daarvoor zal Fluvius de straatverlichting stap voor stap vervangen door energiezuinige LED-verlichting.  De eerste wijken zijn ondertussen al mooi aangepakt! Nu blijkt dat de gemeente ook een interessant eenmalig bedrag van € 265 410 krijgt voor de overname, én een aanbod voor aandelen in openbare verlichting ter waarde van 796 231 euro.  TESAMEN stelde voor om het ‘gewonnen’ bedrag te gebruiken voor sociale correcties bij de invoering van het nieuwe tariefsysteem voor de ophaling van restafval (DIFTAR). Nu is er alleen een kleine tegemoetkoming voorzien voor mensen met incontinentieproblemen en niet voor mensen met een laag inkomen of leefloon. “We nemen het voorstel van TESAMEN mee naar de bespreking van de meerjarenplannen”, was het bekende antwoord.


De Antwerpse havenuitbreiding en de gevolgen voor de mobiliteit in Temse

In mei van dit jaar stelde de Vlaamse Regering het ontwerpbesluit vast over het project ‘Realisatie Extra Container -

behandelingscapaciteit in het Havengebied Antwerpen’ (RECHA).  Bedoeling is de havenactiviteiten uit te breiden met de

aanleg van het zogenaamde ‘Boemerangdok’, zodat het polderdorp Doel kan blijven bestaan. Tijdens het openbaar onderzoek

diende de intercommunale Interwaas - waartoe ook de gemeente Temse behoort - een bezwaarschrift in. TESAMEN-raadslid

Bert Bauwelinck vroeg  of de gemeente Temse het bezwaarschrift van Interwaas volledig onderschrijft. Schepen van

mobiliteit Lieve Truyman (N-VA) antwoordde dat LANTIS (Leefbaar Antwerpen door Innovatie en Samenwerken) vooral

luistert naar Sint-Niklaas en Beveren, en Temse blijkbaar niet goed weet liggen. Bert Bauwelinck wil dat ons gemeente -

bestuur wat meer van zich laat horen, want van zodra er problemen zijn aan de Antwerpse ring, draait ook het autoverkeer in

Temse in de soep.

We kwamen nog eens terug op ons pleidooi om de waterbus van Antwerpen naar Kruibeke door te trekken tot Temse.

De waterbus komt ook voor in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. Volgens burgemeester Luc De Ryck loopt de concessie,

waarbij het Antwerps Havenbedrijf het project bekostigt, stilaan ten einde en zijn de resultaten ‘spectaculair’ te noemen: maar liefst 800.000 mensen maakten gebruik van de waterbus. Het Vlaams regeerakkoord voorziet de overname van de waterbus door bvb. De Lijn, maar we lazen niets over een verlenging tot Temse.  Bert Bauwelinck pleitte om zo snel mogelijk met de nieuwe Vlaamse minister van mobiliteit rond de tafel te zitten hierover. 


Soep op school?  Een mooi initiatief, maar waar komt het geld vandaan?

In de media konden we lezen dat schepen Tineke Van Britsom (N-VA) gratis soep wil uitdelen in scholen van het lager en

secundair onderwijs tijdens de wintermaanden.  De bedoeling is om scholen te ondersteunen bij het promoten van gezonde

voeding en in de strijd tegen kinderarmoede. TESAMEN vindt dit een lovenswaardig initiatief, maar raadslid Bert

Bauwelinck vroeg zich af of het budget voor dit project (€ 25.000) niet moest goedgekeurd worden door de voltallige

gemeenteraad.  De schepen antwoordde dat dit bedrag uit het zogenaamde ‘exploitatiebudget’ kan betaald worden.

Er zijn ook praktische bedenkingen geuit vanuit de scholen bij het project (te kleine kinderen om het veilig te

doen, het respecteren van de voedselveiligheid,…). Het aanbod van de gratis soep is in elk geval vrijblijvend. Het gaat dus

alleen door in scholen die mee instappen. Na de winterperiode volgt een evaluatie.  
Den Esch: naar een volwaardig openbaar park

Eind september organiseerden omwonenden van de prachtige vijvers Den Esch (op de vroegere Boelwerf) voor het

tweede jaar op rij een picknick.  TESAMEN ging mee picknicken en sprak met de buurtbewoners over hun dromen: een

openbaar park waar je rond de vijvers kan wandelen, met een toegang langs Cauwerburg, speeltuigen, zitbanken…

enz. TESAMEN-raadslid Bert Bauwelinck legde hun dromen voor aan schepen Wim Van Rossen (Open VLD). Die

verklaarde dat er nog geen concrete plannen zijn, maar dat er zeker en vast mogelijkheden zijn.  Eén van de knelpunten

is de gevraagde toegang langs Cauwerburg. Daar is een ‘groene poort’ voorzien, maar die valt binnen een privaat project

dat nog niet gerealiseerd is (er loopt een beroepsprocedure). Schepen Hugo Maes (CD&V) verklaarde dat de

groenvoorzieningen nog niet overgedragen zijn aan de gemeente, maar dat men wel al het onderhoud doet. Zo zijn er

onlangs bomen verwijderd om de verzanding van de vijver aan te pakken. TESAMEN wil dat er meer schot komt in

de afwerking van het park. De ontwikkelaar van de vroegere Boelwerf-site focust te eenzijdig op winstgevende

bouwprojecten. Voor de leefbaarheid van de buurt zijn aangename publieke voorzieningen minstens even belangrijk.


Discriminatie op de woningmarkt

TESAMEN-raadslid Brigitte Caura merkte op dat er heel wat discriminatie bestaat bij het verhuren van woningen op de private huurmarkt, en vroeg meer actie vanuit het gemeentebestuur. Schepen Wim Van Rossen (Open VLD) zei dat de gemeente wel degelijk werk maakt van de strijd tegen discriminatie binnen het lokaal overleg.  Ook binnen het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Wonen (onlangs opgericht in de schoot van Inter-Waas) zijn verschillende actiepunten rond discriminatie opgenomen.  

Brigitte Caura wees ook op de wettelijke verplichting om de huurprijs  aan de gevel van huurwoningen te afficheren. Schepen Van Rossen antwoordde dat hij geen weet heeft van een verplichting, maar dat de websites van immokantoren wel steeds de huurprijs vermelden. Van praktijktesten om discriminatie op te sporen is de schepen alvast geen voorstander. 


Betaalbaar wonen

Voor de zoveelste keer vroegen we om een Sociaal Verhuurkantoor (SVK) op te richten of om aan te sluiten bij een bestaand

SVK.  Opnieuw was er weinig enthousiasme. Schepen Wim Van Rossen (Open VLD) verklaarde dat men dit “onderzoekt”

(dat zegt men ondertussen al 20 jaar), maar dat de gewestelijke subsidies de kosten niet volledig dekken en de gemeente dus

de rest zal moeten bijpassen.

Ook op onze vraag naar huursubsidies van het OCMW kwam er voorlopig geen antwoord. Dit moet blijkbaar nog

beslist worden bij de opmaak het Meerjarenplan.  


Uithuiszettingen

Tot slot kaartte TESAMEN-raadslid Brigitte Caura het probleem aan van de uithuiszettingen in Temse. We leerden van schepen van sociale zaken Patrick Vermeulen (Open VLD) dat de administratie de nieuwe regelgeving over uithuiszettingen “aan het bestuderen” is, en dat men daarna beslist of Temse hierin meestapt.  De schepen merkte ook op dat de Sociale Dienst van het OCMW dagelijks werkt rond wonen en uithuiszettingen, bvb. bij huurwaarborgen en woonbegeleiding. Brigitte Caura sloot terecht af met de vraag of we ons de miserie van vele mensen in deze situatie wel voldoende konden inbeelden.


Jaarplan OCMW

Bij de bespreking van het OCMW-jaarplan 2018 stelde TESAMEN vast dat het aantal leefloners in onze gemeente de voorbije tien jaar sterk is gestegen.  TESAMEN zou graag een duidelijk opsplitsing krijgen van de cijfers. Zo krijgen we een beter zicht op de bevolkingsgroepen (alleenstaanden, eenoudergezinnen, ouderen, mensen met een andere afkomst....) die meest nood hebben aan ondersteuning.

Veel mensen vallen blijkbaar  uit de boot bij de sociale voordelen zoals voedselbedeling van het OCMW, omdat ze nét te veel inkomen hebben.  TESAMEN zou de voedselbedeling graag uitgebreid zien naar deze groep.


Raad van Bestuur Welzijnsvereniging Sleutelzorg

Op 1 januari 2020 start de nieuw opgerichte Welzijnsvereniging Sleutelzorg, een afzonderlijke publieke zorgvereniging waardoor we het beheer van onze rustoorden (De Reiger, het Blauwhof) en thuiszorgdiensten beter kunnen organiseren.  TESAMEN blijft het jammer vinden dat Temse in het verleden niet instapte in een ruimere Wase Welzijnsvereniging. Als de Vlaamse Regering de normen voor erkenning optrekt dan is het niet ondenkbeeldig dat in de toekomst onze woonzorgcentra en thuishulpdiensten zullen worden opgeslokt door een niet-gemeentelijk zorgbedrijf. De algemene vergadering van ‘Sleutelzorg’ bestaat  uit de 29 gemeente- en OCMW-raadsleden. Voor TESAMEN zal Brigitte Caura zetelen als lid van de Raad van Bestuur.

TESAMEN


Smesstraat 131, 9140 Temse

info@tesamen-temse.be

0472 32 04 39

© Copyright. All Rights Reserved.