Maart 2019

Alles moet beter!

Gemeenteraad Temse, 25 maart 2019


De gemeenteraadsleden van TESAMEN keken al weken uit naar de gemeenteraad van maart, want hét beleidsplan werd voorgesteld.  Wat zijn de prioriteiten van het nieuwe gemeentebestuur (CD&V - N-VA - Open VLD)? Daarnaast had TESAMEN heel wat vragen bij andere hete hangijzers, zoals het invoeren van een DIFTAR systeem voor huisvuilophaling, de verdwenen bushokjes in Elversele, en de ruimtelijke dossiers omtrent het Waesmeer, de oude steenbakkerij en het verkrot appartementsblok in Steendorp. Dit en nog veel meer kan u lezen in onderstaand verslag.“Een 3 Suisses-catalogus waaruit men vergeten kiezen is” (Bert Bauwelinck van TESAMEN over de beleidsverklaring van Temse)


Temse is een van de zeldzame gemeenten die telkenmale een bestuursperiode van 6 jaar aanvat zonder een inhoudelijke leidraad. Dat was ook nu met de nieuwe tripartite-coalitie CD&V-N-VA-Open VLD niet anders… Nog maar drie maanden geleden stelden wij dit met TESAMEN aan de kaak onder de overkoepelende vraag “eerst de postjes, dan de inhoud?” Dat viel blijkbaar niet goed bij de meerderheid, want “men was naarstig aan de slag om alles op papier te stellen”. Op de valreep kregen we voor de gemeenteraad van maart van burgemeester Luc De Ryck (CD&V) een wollige verklaring te lezen met heel veel algemeenheden. Men gaat “aandacht hebben voor”, bepaalde zaken “nastreven”, diensten “optimaliseren”, heel veel initiatieven “onderzoeken”, “ijveren voor”, de “haalbaarheid bekijken van”, “aandacht schenken aan” en veel “nadenken over”. Burgemeester De Ryck zei het zelf al tijdens de gemeenteraad: ‘Alles kan beter!” en sprak over een ‘realistische verklaring zonder luchtkastelen’. TESAMEN-fractieleider Bert Bauwelinck noemt het achteraf eerder ‘gebakken lucht’. Beleidsinitiatieven die vorige legislatuur al verkondigd werden, worden nu terug onder voorbehoud opgenomen, alsof het etappes in een processie van Echternach betreft. We noteerden onder andere een pleidooi om het fietspad langs spoorlijn 54 te realiseren (dat bepleit men al tien jaar), het sociaal verhuurkantoor (dat is vorige legislatuur al eens voorgesteld en later weer afgeblazen), het behoud van een polikliniek, assistentiewoningen, een ruimtelijke bestemming voor de voormalige steenbakkerij in Steendorp ‘in samenspraak met de partners’ en het plaatsen van 33 camera’s (van meer dan 600.000 euro) om in het centrum van Temse de ‘veiligheid te verhogen’. TESAMEN wil liever politieagenten van vlees en bloed in de wijken.


TESAMEN-raadslid Brigitte Caura nam op de gemeenteraad het sociaal luik uit de tekst onder vuur. Ze stelde dat de voornemens te weinig ambitieus waren. Het “verlagen” van de armoedecijfers verraadt weinig enthousiasme bij de bestuurders. Het halveren van die cijfers of het volledige wegwerken van armoede, dat moet het streven zijn!


TESAMEN-raadslid Bert Bauwelinck vond ook bitter weinig terug over openbaar vervoer, klimaat, natuur, kunst, cultuur en erfgoed. Voor de rest lijkt iedereen (ook de administratie van de gemeente) al een paar leuke ideetjes gelost te hebben, die netjes opgelijst werden. Het geheel lijkt zo een beetje op een 3 Suisses-catalogus waaruit men vergeten is om een keuze te maken.


Eerste Schepen Lieve Truyman kondigde daags na de voorstelling van de beleidsverklaring trots aan dat zou onderzocht worden of de belastingen omlaag kunnen; belastingen zoals de onroerende voorheffing die haar eigen partij bij het begin van de vorige legislatuur had verhoogd. Het luikje over de belastingen illustreert nog het beste waar dit allemaal om draait: er is weinig of geen investeringsruimte om veel nieuwe initiatieven te nemen. De bedrijfsbelastingen zijn voor CD&V, N-VA en Open VLD in elk geval te hoog, voor die categorie moeten de retributies -en dan vooral de onroerende voorheffing- herbekeken worden. En over de andere belastingen? Die kunnen “verlaagd, geschrapt of ingevoerd worden”. Als het niet zwart op wit in die beleidsverklaring stond, dan zou een mens luidop in de lach schieten.


Staat er dan niks goed in de hele tekst? Jazeker! We constateren dat de meerderheid zeer goed het hoofdstuk inspraak en participatie uit het TESAMEN-programma gelezen heeft. Dat is hoopgevend, en men heeft zelfs voor het beleidsdomein mobiliteit al een eerste start genomen met een participatieavond waar meer dan honderd Temsenaren hun zegje kwamen doen over de problemen en opportuniteiten rond o.a. parkeren, fietsen en autoverkeer. We hopen tezamen dat daar een beter mobiliteitsbeleid met leefbare straten, een goede verkeerscirculatie, veel aandacht voor voetgangers en fietsers en een beter openbaar vervoer uit voort komen. 

Een pre-Brexit-uitdrukking is hier op zijn plaats: the proof of the pudding is in the eating en wij kijken uit naar de ‘boter bij de vis’: de budgetten die voor concrete initiatieven worden voorzien in het meerjarenplan dat tegen het einde van dit jaar wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.
Vanaf 2020 moeten we nog beter ons huisvuil sorteren  

De gemeente Temse maakt deel uit van MIWA, een Wase afval-intercommunale met nog vier andere gemeenten, die in 2016 besliste om in het zogenaamde DIFTAR-systeem te stappen. Dat staat voor ‘geDIFferentieerde TARieven voor de ophaling van afval. Vrij vertaald: er komt een ander facturatiesysteem voor de ophaling van huisvuil. Nu koopt iedereen een rol huisvuilzakken en die worden dan wekelijks (in de zomer) of tweewekelijks (de rest van het jaar) aan huis opgehaald. In de toekomst zal dat gebeuren via containers waarvan de inhoud bij elke afhaling wordt gewogen. De factuur valt pas nadien bij de mensen in de bus.


Het systeem gaat in juni van start in Sint-Niklaas, Stekene, Sint-Gillis en Waasmunster. In Temse start het nieuwe systeem op 1 januari 2020.  Binnen TESAMEN bespraken wij uitvoerig de voor- en nadelen van de containers en onze bedenkingen werden naar voren gebracht op de gemeenteraad door raadslid Brigitte Caura. Ze stelde vragen over mensen in appartementen of in smalle huisjes die moeilijk overweg kunnen met een container.  Maar de belangrijkste onduidelijkheid blijft volgens TESAMEN de kostprijs van het nieuwe systeem voor de burger. TESAMEN onthield zich daarom bij de stemming, vooral omdat de sociale correcties nog niet bekend zijn. TESAMEN vindt het verminderen van restafval een belangrijk streven, maar aandacht voor het gebruikersgemak en sociale correcties zijn minstens even belangrijk:  kansarme en minder mobiele mensen mogen niet de dupe  worden van het nieuwe systeem.


Massa’s zandvrachtwagens verwacht richting Waesmeer

Gemeenteraadslid Bert Bauwelinck (TESAMEN) vroeg tijdens de gemeenteraad of het schepencollege in beroep

wil gaan tegen de beslissing van Vlaams milieuminister Koen Van den Heuvel (CD&V) om de vergunning voor

grondwerken aan het Waesmeer goed te keuren, ondanks massaal protest van de omwonenden. Milieuvereniging

‘Ons Streven’ en de bewoners van het Waesmeer zullen in elk geval wél in beroep gaan. Ze hebben het stilaan gehad

met de eigenaar van de waterplas, die de put alleen maar heeft aangekocht om daar zijn (al dan niet verontreinigd)

zand te dumpen.  Hij heeft in het verleden al meermaals zand gestort in het Waesmeer zonder vergunning. Met de

beslissing van de minister worden deze werken ‘geregulariseerd’ en komt de eigenaar alsnog ongestraft weg met zijn

overtredingen. De overlast van vele honderden vrachtwagens die binnenkort door de smalle woonstraten als de

Smesstraat gaan donderen, daar wordt geen rekening mee gehouden. Milieuschepen en toekomstig burgemeester

Hugo Maes (CD&V) stelde zich vragen over de haalbaarheid van een beroep door het schepencollege, vanwege de

vele gunstige of voorwaardelijk gunstige adviezen in het dossier.  TESAMEN vindt dat het college tot op het eind aan

de kant van de buurtbewoners moet blijven staan en niet alleen vlak voor lokale verkiezingen. In principe mag de eigenaar binnenkort al met de werken beginnen, want het verdere beroep is niet opschortend. Van zodra de paddentrek en de paaiperiode van de vissen achter de rug is kan hij starten. Wij volgen het dossier nauwlettend op!


Nu dringend groene bestemming Steenbakkerij Steendorp beginnen plannen, want industriële activiteiten kunnen daar

niet langer voor TESAMEN

Gemeenteraadslid Bert Bauwelinck (TESAMEN) ondervroeg schepen voor ruimtelijke vergunningen Wim Van Rossen

(Open VLD) opnieuw over de recente vergunningsaanvraag voor het stockeren en reinigen van verontreinigde

grond en het oprichten van een afvalverwerkend bedrijf op de site van de voormalige steenbakkerij in Steendorp.  

Het college heeft (gelukkig!) een negatief advies gegeven, vooral vanwege ‘onverenigbaarheden van de aanvraag

met de bestemming’, terwijl de hoofdmoot van de aanvraag milieuaspecten betreft.   Het is nu aan het provincie -

bestuur van Oost-Vlaanderen om te beslissen of deze industriële activiteiten vergund worden. TESAMEN is deze saga

beu en vindt dat het hoog tijd wordt om werk te maken van een groene nabestemming, zodat de zone beter aansluit bij

het  Gelaagpark, de Roomkouter, en het Fort van Steendorp. Wij blijven hier voor ijveren. Het gemeentebestuur is niet

overtuigd. Schepen Van Rossen ziet daar nog altijd een ‘economische knoop’, wat dat ook mag wezen.Personeelstekort bij de buitenschoolse kinderopvang ‘De Woonboot’

Gemeenteraadslid Brigitte Caura (TESAMEN) kloeg op de gemeenteraad dat de buitenschoolse kinderopvang ‘De

Woonboot’ soms niet alle kinderen kan opvangen. Tijdens lokale schoolverlofdagen en pedagogische studiedagen

kunnen de vestigingen in de deelgemeenten regelmatig niet openen wegens “te weinig inschrijvingen”.   Schepen Tineke

Van Britsom (N-VA), bevoegd voor jeugd en kinderopvang, verklaarde dat het gemeentebestuur het personeels -

tekort gaat opvangen via extra investeringen die duidelijk zullen worden in het komende meerjarenplan. Vooralsnog zou

men slechts een heel beperkt aantal kinderen voor een beperkt aantal dagen hebben moeten weigeren, een “drie- à

vijftal”. Daar hebben de ouders van die kinderen natuurlijk niet veel boodschap aan.

In het Vlaams Gewest  werkt men op dit moment ook aan een nieuwe totaalvisie omtrent Buitenschoolse Kinder -

opvang (met o.a. ook betrokkenheid van bijvoorbeeld de kunstacademies en de sportorganisaties).  De gemeente

Temse wacht het resultaat van die denkoefening ook nog even af alvorens te beslissen welke investeringen voor de

bestaande opvanglocaties nodig zijn.


Wachten op Godot voor een bushokje aan de Duivenhoek Elversele

Gemeenteraadslid Pascal De Dycker (TESAMEN) verwoordde de frustratie van de Elverselenaren omtrent het uitblijven

van de beloofde schuilhuisjes na de werken op de N41.  Schepen van mobiliteit Lieve Truyman (N-VA) liet weten dat het

oude bushokje door de voorbije werkzaamheden spoorloos verdwenen was. Daarenboven bleek dat het contract voor

de bushokjes sinds december 2018 afgelopen is en dat de toenmalige firma Temse commercieel te weinig interessant vindt.

De gemeente moet op zoek naar een andere firma, maar het staat te gebeuren dat  ongeveer de helft van de vijftig

bushokjes in Groot-Temse gaat verdwijnen.

Het bushokje aan de Duivenhoek in Elversele zal alleszins spoedig geplaatst worden.  Hierdoor zal men een

weinig gebruikt hokje in de Hogenakkerstraat verplaatsen. Pascal De Dycker vroeg wel om op die plaats te zorgen voor

voldoende veiligheid, aangezien die halte aan een bocht ligt.Verkeersinfarct in Temse centrum bij de komende werken aan de Scheldebruggen

Gemeenteraadslid Brigitte Caura (TESAMEN) eist dat het gemeentebestuur voorziet in de nodige maatregelen

bij de komende werken aan de Scheldebrug.  In het verleden bleken zulke werken steeds voor heel wat sluipverkeer

doorheen Temse centrum te zorgen, en dan komen er nu nog de werken aan de Oosterweelverbinding en de Antwerpse

Ring bij.  Schepen Truyman (N-VA) verwacht dat het niet zo’n vaart zal lopen. Veel meer wou of kon ze nog niet zeggen

tijdens de gemeenteraad, want de communicatie hierover is in handen van de Vlaamse Waterweg.   

Die communicatie werd ondertussen al verspreid via de pers

(zie ook op de website https://www.vlaamsewaterweg.be/scheldebrug-bornem-temse).

Gebreken aan appartementen in Pieter Dierickxlaan (Sompershoek II)

Nog op de gemeenteraad wees gemeenteraadslid Brigitte Caura (TESAMEN) op ernstige problemen bij enkele sociale

woonappartementen in de Pieter Dierickxlaan in Temse. Burgemeester Luc De Ryck meldde dat een van deze

appartementen reeds gecontroleerd werd door Wonen Vlaanderen en daarop ongeschikt verklaard werd.

Op 11 maart werd de ongeschiktheidsverklaring opgeheven na enkele verbeterwerken. Voor een tweede appartement

werd onderzoek door Wonen Vlaanderen bevolen. Daarop hield gemeenteraadslid Bert Bauwelinck (TESAMEN)

opnieuw een pleidooi om ook raadsleden van de oppositie te laten zetelen in de Raad van Bestuur van sociale

bouwmaatschappij Woonanker Waas, zodat zij ook sneller op de hoogte zijn van eventuele problemen. Zo lang dit niet

het geval is, ziet de TESAMEN-fractie zich genoodzaakt dossiers inzake sociale huisvesting te agenderen op de

gemeenteraad.TESAMEN: “Onteigen, verwerf en sloop leegstaand en verkrot appartementsblok in de Muntstraat in Steendorp en

leg op die plaats een gezellig dorpsplein aan mét uitzicht"

Buurtbewoners van de Muntstraat klagen al jaren over een onafgewerkt appartementencomplex. De bouw dateert al

van 10 jaar geleden, maar werd door een faillissement stilgelegd. Ondertussen is dit betonnen monster een

aantrekkingspool voor sluikstorters, ratten, zwerfkatten en hangjongeren.  Gemeenteraadslid Mariam Sourroukh van

TESAMEN kloeg dit - samen met gemeenteraadslid Vincent De Maeyer van Groen - aan tijdens de voorbije

gemeenteraad na een noodkreet van de buurtbewoners. Schepen van Omgevingsvergunningen Wim Van Rossen

(Open VLD) gaf aan dat het gebouw in 2020 zal afgewerkt worden. Bert Bauwelinck van TESAMEN  pleitte ervoor om

het gebouw gewoon af te breken en er een ruim dorpsplein van te maken. Mariam Sourroukh vond ook dat de huidige

eigenaar verplicht moet worden het sluikstort meteen te laten opruimen en het gebouw beter te verzegelen zodat er

niemand meer in kan. Het is daarbij hoogst merkwaardig dat dit pand al tien jaar gevrijwaard bleef van  leegstands- en

krotbelasting.

TESAMEN


Smesstraat 131, 9140 Temse

info@tesamen-temse.be

0472 32 04 39

© Copyright. All Rights Reserved.