Oktober 2019

TESAMEN voor een menswaardiger leven

gemeenteraad Temse,  28 oktober 2019


Op de gemeenteraad van oktober ‘19 discussieerden we over  de budgetten van de 7 kerkfabrieken in onze gemeente, over het al lang verwachte fietspad in de Hoogkamerstraat tussen de N16 en Sint-Niklaas en over de eveneens al lang verwachte ‘Bouwmeester-Scan’ die onze open ruimte professioneel onder de loep zal nemen. Onze TESAMEN - raadsleden brachten ook extra punten aan de agenda: o.a. over een menswaardig inkomen, de realisatie van een babytheek en een gemeentelijk oefenterrein voor leerling-autobestuurders.


Oost-Vlaamse crematoria krijgen zonnepanelen

De bestuurders van de Intergemeentelijke Samenwerking Westlede (de koepel van crematoria in onze Oost-Vlaanderen met vestigingen in Lochristi, Sint-Niklaas en Aalst, waar ook Temse aan deelneemt), keurden voor zichzelf de hoogste zitpenning goed.  De TESAMEN-fractie ergert zich hieraan. Op een moment dat de Vlaamse regering het middenveld en diensten als De Lijn zware besparingen oplegt, zou pleiten voor meer bescheiden presentiegelden passender zijn.  


We vinden het alvast positief dat men in 2020 de verouderde aula’s in Lochristi gaat renoveren en zonnepanelen op de crematoria in Sint-Niklaas en Aalst gaat plaatsen. Meer info: https://www.westlede.be/nieuwsDe toekomst van zeven kerken in Groot-Temse

Bij de bespreking van de budgetten van de 7 kerkfabrieken in onze gemeente, trokken de raadsleden van TESAMEN het debat nog eens aan over de herbestemming van de leegstaande kerken. Waarom de gemeente daarover moet beslissen? Gemeentebesturen zijn sinds de  Napoleontische tijden verplicht om (katholieke) kerkgebouwen mee te onderhouden. In Temse hebben we zeven kerken. Jaarlijks kost dat onderhoud gemiddeld tussen de 150.000 tot 200.000 euro aan de gemeente.


Omdat het kerkbezoek sterk daalt, zal de gemeente Temse zich professioneel laten begeleiden in een kerken(beleids)plan. Dat plan wordt samen met de bestuurders van de kerkfabrieken uitgewerkt. TESAMEN vindt het  belangrijk dat de omwonenden (sportclubs, scholen, socio-culturele verenigingen….) van meet af aan worden betrokken bij de toekomstige invulling van de kerkgebouwen.  

  • De Onze Lieve Vrouwekerk (centrum) en de Sint-Petruskerk (Tielrode) behouden hun volledige functie als katholieke gebedsplaats . .  
  • In de kerken van Velle, Cauwerburg en Elversele blijven ceremoniële diensten mogelijk (bv. trouw -, begrafenisplechtigheid), maar ze krijgen ook een nevenbestemming (bv. tentoonstellingen en optredens).  
  • De kerken van Steendorp en Hollebeek worden  volledig herbestemd en misschien zelfs verkocht.  


De gemeente staat nog niet ver. Er is voorlopig alleen in beperkte kring een toelichting gegeven over de mogelijkheden. 


TESAMEN heeft wel al wat ideetjes. Een sporthal/evenementenhal op Hollebeek? De kerktorens in Steendorp en op Hollebeek als toeristische uitkijktorens? Bezorg ons uw ideeën voor een respectvolle nieuwe bestemming voor onze kerken op info@tesamen-temse.be. . Laat u alvast hier inspireren: http://www.herbestemmingkerken.be/Voorbeelden Herinrichting gemeentelijk gedeelte Wilfordkaai

Vorige jaren was er heel wat te doen over de herinrichting van het ‘concessie-gedeelte’ van de Wilfordkaai (dichtst bij de Schelde). De hele zone werd geprivatiseerd met een betaalparking, een wandel-esplanade en horeca-paviljoens.


Voor het gemeentelijk gedeelte van de Wilfordkaai ontwierp studiebureau SWECO een paar jaar geleden een herinrichtingsplan. Het gaat over de straat en de voetpaden tegen de gevels van de woningen. Het college heeft daar voorlopig (om budgettaire redenen) niet veel mee gedaan. Ondertussen blijft dat college wel particuliere vergunningen verstrekken, o.a. voor het installeren van een horeca-veranda op het centrale ‘plein’ waar Temse in de Wolken plaatsvindt. TESAMEN wenst  de uitbaters van de betrokken horeca-zaak veel succes, maar de veranda-vergunning hypothekeert mogelijks wel de herinrichting van de publieke ruimte. Het college maalt daar precies niet om… Wij vinden het zonde om eerst veel geld uit te geven aan dure studiebureau’s en er dan nadien geen rekening mee te houden. De Vlaamse Bouwmeester scant ruimtelijk Temse

De komst van de Vlaamse Bouwmeester naar Temse werd al een tijdje aangekondigd.  Temse diende een projectaanvraag in, maar stond op een wachtlijst. De Vlaamse Bouwmeester zal bijvoorbeeld onderzoeken of en waar er nog nood is aan nieuwe woningen of bedrijven in onze gemeente.  TESAMEN is akkoord met een objectief onderzoek, maar heeft toch enkele bedenkingen. Tijdens dit zes maanden durende onderzoek zal het onderzoeksteam enkele aanbevelingen doen, maar de gemeente kan deze nogal gemakkelijk naast zich neerleggen.  


Het viel ons op dat belangrijke dossiers (Roomacker Tielrode, Steenbakkerij Steendorp) niet vermeld worden in de opdracht.  En we vinden geen woord terug over het betrekken van actiecomités en burgerinitiatieven. Schepen Wim Van Rossen (Open VLD) leek dit geen probleem te vinden, want met de actiecomités erbij zou het minder werkbaar worden wegens “tegengestelde belangen”.  TESAMEN vraagt zichaf waar de beloofde inspraak en participatie uit de verkiezingsprogramma’s gebleven is.

Voor meer informatie en een paar voorbeelden van zo’n bouwmeerster-scan: https://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/subsite/bouwmeester-scanFietspad Hoogkamerstraat richting Houten Schoen eindelijk op komst

Al 40 jaar ontbreekt er een veilig  stuk fietspad tussen Temse en Sint-Niklaas: meer bepaald in de buurt van de viaduct over  de E17 in de Hoogkamerstraat. Het probleem dient gezamenlijk aangepakt door het Vlaams Gewest en de gemeenten Temse en Sint-Niklaas.  Vooral de gemeente Temse heeft in het verleden nooit haast gemaakt. Kennelijk zit er nu wel beweging in het dossier. De gemeenteraadsleden discussieerden over het plan  dat binnenkort in openbaar onderzoek komt . 


TESAMEN vindt dat  het plan teveel in het voordeel van automobilisten is uitgewerkt.  Fietsers krijgen niet de meest veilige optie voorgeschoteld. Ook de Fietsersbond én de nabij gelegen bedrijven hebben bezwaren.  Dat het auto - en vrachtverkeer door de invoering van enkelrichtingsverkeer zal moeten omrijden, tot daar aan toe. Erger is dat fietsers opnieuw met gevaarlijke situaties gaan geconfronteerd worden.


TESAMEN-raadslid Bert Bauwelinck stelde dat men dit fietspad-dossier veel ruimer moet bekijken, tot voorbij de N16.  Deze drukke gewestweg zou beter ondertunneld worden voor fietsers, zoals in Bornem en Puurs . Schepen Truyman meldde dat ze zijn suggestie zal meenemen naar de projectgroep terzake, net als het conflict-kruispunt met de Smesstraat. Die projectgroep zal zich buigen over de herinrichting van het kruispunt van de Hoogkamerstraat met de N16, maar moet nog samengesteld worden. 


Een presentatie van het dossier vindt u op de website van Sint-Niklaas: https://www.sint-niklaas.be/fietspad-HoogkamerstraatHoeveel bedraagt een ‘menswaardig inkomen’ eigenlijk?

Het pleidooi  om het leefloon op te trekken tot de Europese armoedegrens loopt in ons land al een tijdje.  De beslissing

wordt telkens weer op de lange baan geschoven. Voor sommige mensen is het leefloon onvoldoende om rond te komen en

menswaardig te kunnen leven. Daarom ontwikkelde het ‘Centrum voor budgetadvies en -onderzoek’ van de Thomas

More Hogeschool een meer wetenschappelijk onderbouwd richtbedrag om menswaardig te kunnen leven: het

‘Referentiebudget Menswaardig Inkomen (REMI). 

In deze nieuwe berekeningswijze kijkt men niet enkel naar de inkomsten en de sociale voordelen van de cliënt binnen de

Sociale Dienst van het OCMW, maar  ook naar de basis-uitgaven van een gezin met een leefloon. Dat zijn dan bijvoorbeeld

de kosten voor de huurwoning, voeding, energie… Via een eenvoudige rekenmodule wordt duidelijk of er aanvullende steun

nodig is. 


TESAMEN-raadslid Pascal De Dycker drong  bij het OCMW op aan om dit nieuwe berekeningssysteem  in te voeren..

Schepen Patrick Vermeulen (Open VLD) antwoordde dat er geen discussie bestaat over het nut van het Referentiebudget Menswaardig Inkomen, maar dat er te veel verschil zit tussen de bedragen die het OCMW nu dient uit te betalen aan de leefloners en de bedragen die men zal moeten uitbetalen met het Referentiebudget. Met andere woorden: het leefloon in Temse vervangen door een meer menswaardig inkomen (zoals men trouwens al in buurgemeente Sint-Niklaas doet) is… te duur. Bovendien stelde de schepen dat alle energie en budgetten de komende jaren moeten gaan naar de investeringen in het vernieuwde rustoord De Reiger. TESAMEN vindt een nieuw rustoord uiteraard  noodzakelijk, maar begrijpt niet dat het OCMW daarom niet meer wil investeren in de noden van mensen met een te klein inkomen. 


Hoeveel inkomen heeft jouw gezin minimaal nodig om menswaardig te leven? Bereken het zelf op https://remipro.be/remi/calculator/ Opnieuw een publiek oefenterrein voor leerling-automobilisten?

Vroeger konden leerling-automobilisten manoeuvres aanleren op een oefenterrein van de gemeente aan AC de Zaat. Maar

die oefenplek verdween. Met de inrichting van de  motorhomeparking was daar niet langer plaats voor. De gemeente heeft

de metalen constructies van het vroegere oefenterrein bovendien weggegooid wegens ‘versleten’.   


TESAMEN-raadslid Brigitte Caura vroeg om op zoek te gaan naar een nieuwe parking waar zo’n publiek toegankelijk

oefenterrein kan ingericht worden. Het college ziet dit echter niet zitten. De schepen van mobiliteit antwoordde dat

leerling-automobilisten zelf maar kegels moeten plaatsen om te oefenen in een straat of op een parking waar er plaats is.

Twee jaar geleden vroeg sp.a-gemeenteraadslid Freya De Keyzer ook al tevergeefs om zo’n gemeentelijk oefenterrein

in te richten. Lees het hier: https://www.s-p-a.be/artikel/gezocht-oefenterrein-voor-leerling-automobilisten/
Babytheek

Een bibliotheek kent iedereen. Daar leen je boeken uit.  En in een speel-o-theek kan je speelgoed uitlenen. TESAMEN-

raadslid Brigitte Caura stelt voor om in Temse ook een babytheek op te richten. Daar kan je babyspullen uitlenen voor

een beetje huurgeld.  Zo hoeven milieubewuste jonge gezinnen of gezinnen met beperkte financiële middelen geen bedje of

buggy aan te kopen. 

Schepen Tineke Van Britsom (N-VA) verklaarde dat Temse reeds de opstart van zo’n babytheek onderzocht heeft, maar

somde een reeks bezwaren op waarom het toch niet zal lukken.  Zo zou er een probleem zijn met de hygiëne. De

raadsleden van TESAMEN fronsten de wenkbrauwen: Is hygiëne dan geen probleem in de gemeenten waar wel zo’n

babytheken operationeel zijn?  Ook merkte de schepen op “dat er niet echt een geschikte plaats is in onze gemeente en

dat ook de speelotheek uit haar voegen barst”. En ze vroeg zich af wie dit zou moeten openhouden. Echt constructief

of creatief nadenken om die belemmeringen weg te nemen, hebben we niet mogen ontwaren.


Lees de enthousiaste ervaring van Marieke Brugnera die voor haar zoontje Eliah babyspullen huurt in de babytheek van de Brusselse gemeente Elsene, en het ziet er allemaal heel hygiënisch uit: https://www.gemeentevoordetoekomst.be/artikel/iedere-gemeente-een-babytheekMinimale gaslevering: Temse kan beter!

Eén op vijf gezinnen in Vlaanderen wordt getroffen door energiearmoede. Lees: ze kampen met financiële problemen en kunnen hun elektriciteits- en verwarmingskosten niet betalen, waardoor ze vaak worden afgesloten van stroom of gas. Budgetmeters voor elektriciteit zijn al lang ingeburgerd. Mensen met problemen kunnen zo op z’n minst een paar basistoestellen gebruiken: een TV, een kookvuur of een wasmachine bijvoorbeeld. Maar wist u dat er sinds een aantal jaren ook budgetmeters voor gaslevering bestaan?  


Magda De Meyer (TESAMEN-lid binnen het Bijzonder Comité Sociale Dienst van het OCMW) vroeg cijfers op: voor Temse zijn er 196 actieve budgetmeters voor aardgas beschikbaar . Toch hebben vorige winterperiode slechts 40 gezinnen zo’n een minimale gaslevering aangevraagd en gekregen.  TESAMEN-raadslid Bert Bauwelinck trok het debat ook naar de OCMW-raad. Hij vroeg of het OCMW wat proactiever wou werken om de ongeveer 150 gerechtigde gezinnen te bereiken. We vroegen ons trouwens af waarom dit recht op een gas-budgetmeter niet automatisch kan toegekend worden op basis van de lijsten die het OCMW periodisch ontvangt van de netbeheerders.  Schepen Patrick Vermeulen (Open VLD) ziet dit wel zitten, maar wil het komende jaar nog verder werken via het ‘oude systeem’. Daarbij voert het Bijzonder Comité Sociale Dienst steeds een sociaal onderzoek om te kijken of een aanvraag wel echt nodig is. TESAMEN vindt dat zo’n sociaal onderzoek nog altijd achteraf (na de inwerkingstelling van zo’n gas-budgetmeter) kan om te zien of mensen niet onterecht gebruik maken van het systeem. De ‘misbruiken’ gaan op een half hand (of zelfs  vinger) te tellen zijn...  


Vanaf 1 november tot en met 31 maart 2020 kunnen Temsenaren met een budgetmeter voor aardgas elke halve maand bij het OCMW een financiële tussenkomst voor een minimale aardgaslevering aanvragen. Je kan hiervoor terecht bij het OCMW. Meer informatie over die budgetmeter gas vind je hier: https://www.fluvius.be/nl/thema/meters-en-meterstanden/hoe-lees-ik-de-budgetmeter-aardgas-af
TESAMEN


Smesstraat 131, 9140 Temse

info@tesamen-temse.be

0472 32 04 39

© Copyright. All Rights Reserved.