April 2020

Gemeenteraden voortaan digitaal zonder pottenkijkers

gemeenteraad Temse, 27 april 2020

De gemeenteraad van maart 2020 werd afgevoerd. U weet wel: halverwege die maand brak de corona-crisis in ons land in alle

hevigheid los. TESAMEN bepleitte daarom een extra gemeentelijke commissie om de vele vragen rond de corona-maatregelen

op lokaal vlak en de uitbraak in rustoord De Reiger te bespreken.

Lees ook: TESAMEN wil gemeentelijke coronacommissie bijeenroepen | Temse | In de buurt.

Het gemeentebestuur ging in op onze vraag en we konden al onze vragen stellen op een commissie algemeen beleid

op 16 april. 

Eind april 2020 kwam de gemeenteraad van Temse voor het eerst sinds februari terug ‘bijeen’; ‘t Is te zeggen: door de corona-maatregelen besliste de burgemeester om de zitting digitaal te laten verlopen via Microsoft Teams. Terecht. Maar zijn besluit stelde meteen dat het voortaan besloten zittingen moeten zijn. Dat er geen lijfelijke aanwezigheid van publiek kan zijn op een vergadering die digitaal verloopt, dat is logisch en inderdaad veilig. TESAMEN vindt wel dat er voldoende moderne middelen zijn om de gemeenteraden en de gemeentelijke commissie digitaal ter beschikking te stellen via live streaming, Youtube… enz. Er zijn genoeg gemeenten waar dit wel gebeurt. TESAMEN vindt dat de gemeente de corona-crisis moet aangrijpen om de transparantie en de toegankelijkheid van ons beleid de digitale 21ste eeuw in te loodsen. Men blijft dat digitaal ‘streamen’ nu al een half jaar tevergeefs bestuderen: Voorlopig geen livestream van gemeenteraad.


Op de digitale gemeenteraad van april werden een gemeentebelasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen en een belasting op verwaarloosde gebouwen unaniem goedgekeurd.  TESAMEN pleitte eerder al om die belastingen te innen en de lijsten met ongeschikte, onbewoonbare en verwaarloosde panden beter bij te houden.


Nieuwe Antwerpse Steenweg

Verder werden ook de wegen - en rioleringswerken voor de vernieuwde Antwerpse Steenweg in Tielrode definitief goedgekeurd, voor een totaalbedrag van net geen 5 miljoen euro. Er zijn geen ‘corona’-vertragingen en de voorbereidende nutswerken gaan van start na het bouwverlof, om tegen begin 2021 de feitelijke werken aan te vatten, met als 1ste fase het stuk Ruisstraat- Burg. Ach. Heymanstraat. Er komen enkelrichtingfietspaden en de hele straat wordt zone 30. Van zodra een aannemer aangesteld is, zal een infovergadering georganiseerd worden voor de buurtbewoners. Op vraag van TESAMEN zullen er mensen uit de buurt aangewezen worden om de werken van nabij op te volgen en om te dienen als aanspreekpunt voor de bewoners.Groenpool Tielrode of Verkavelingspool Tielrode?

Een belangrijk dossier was de bespreking van het zogenaamde ‘Masterplan Groenpool Tielrode’, een studie die de gemeente bestelde om het aankoopdossier van de (ondertussen ruimtelijke beschermde) Durmetuin in Tielrode in een ruimere groene context te kaderen. Er zou interesse zijn van het Agentschap voor Natuur en Bos om de aankoop te subsidiëren. TESAMEN vindt het een zeer goed uitgewerkte studie die bij wijlen mooie utopische beelden voorop stelt. Dit startplan geeft een sterke analyse weer van de wateroverlast die de Vlierbeek en cuesta met  zich  meebrengen en  een  goed  overzicht  van  de  prachtige  fauna  en  flora  binnen  de ‘groene corridor’. Het schetst ook de problematiek van de uitbreiding van de woonzones met de bijhorende uitdagingen, het conflict van de open ruimte en de nog altijd geplande 300 woningen in het RUP Tielrode. Mooi in het ontwerp is de Vlierbeek die wordt ‘open’ gelegd en de Gentstraat die voor het stukje ter hoogte van die Vlierbeek omhoog wordt getrokken tot een ecoduct. TESAMEN hoopt dat het Agentschap Natuur en Bos dit masterplan Groenpool Tielrode zal aangrijpen om ook andere zones te deblokkeren en dus niet om er woningen neer te zetten. Naast de aankoop van de Durmetuin zouden best ook de Roomacker-helling, de voormalige AMT-steenbakkerij én het Berkenbosje in het aankooppakket worden opgenomen. Zo ontstaat er een ruime aansluitende zone vanaf de Durme tot aan het provinciaal domein bovenop de cuesta. Als het Vlaams agentschap daar in zou meegaan, lijkt het ons logisch dat de gemeente start met een wijzing van RUP-Tielrode zodat enkele woonzones worden omgezet naar park - en natuurgebied. Het burgerinitiatief ‘Red de Roomacker’ haalde inmiddels al zo’n 1500 handtekeningen op om te starten met de RUP-wijziging, zodat de Roomacker-helling onbebouwd kan blijven. Zie ook: Actiecomité vreest dat Groenpool Tielrode deur op kier zet voor 300 extra woningen


Waasland Klimaatland, ook in Temse?

In het kader van Waasland Klimaatland werd een update van het actieplan voor de gemeente Temse besproken. Dat werd in een nieuwe ‘burgemeestersconvenant 2030’ gegoten. TESAMEN hoopt dat dit plan geen papieren plan wordt zoals de vorige versie. Toen werd een groot startmoment gehouden met foto’s in de kranten, maar met weinig grootschalige klimaatprojecten. De gemeente is zich zelfs met een eigen ‘visieplan’ gaan verzetten tegen windmolens op 99% van ons grondgebied. Het is de bedoeling dat er tegen 2030 een CO2-reductie van 40% komt. Wij zien weinig acties in het plan om dat streefpercentage te halen. TESAMEN heeft het herziene actieplan toch goedgekeurd, omdat we kunnen rekenen op expertise van de intercommunale inter-Waas en van de Vlaamse overheid om er toch nog iets van te maken. Het college garandeert dat men alles in het werk zal stellen om er geen ‘plan van loze beloften’ van te maken. Men hoopt ook met een eigen duurzaamheidsambtenaar serieuze klimaatstappen vooruit te zetten. We houden het college bij de les en kijken uit naar meetbare resultaten. Wie concrete suggesties of vragen heeft bij de klimaatmaatregelen in Temse kan terecht bij lotte.deduytschaever@waaslandklimaatland.be, projectmedewerker Waasland Klimaatland. 


Eindelijk: het fietspad in de Hoogkamerstraat over de E17 komt er, MAAR...

Na een paar decennia discussie over de kostenverdeling tussen de gemeente Temse, de stad Sint-Niklaas en het Vlaams Gewest is er een doorbraak: het fietspad vanaf ‘Uw Tuin’ in de Hoogkamerstraat tot aan de Houten Schoen in Sint-Niklaas in de TTS-zone van de Hoogkamerstraat over de E17 in Temse gaat er komen! Het gemeentelijk aandeel (meer dan 400.000  euro) is niet min voor deze investering in de belangrijkste fietsader tussen Sint-Niklaas en Temse. Maar het grootste knelpunt wordt niet opgelost: er komt voorlopig geen fietstunnel onder de N16. Volgens de schepen is dit een apart  dossier, maar wij vinden met TESAMEN dat er bij de Vlaamse Overheid moet op worden aangedrongen om deze tunnel alsnog te realiseren. En aandringen is niet voldoende. De tunnel moet worden geëist! Het nieuwe dubbelrichtingsfietspad is een gemiste kans. Het project focust teveel op een vlottere automobiliteit van en naar TTS. Daarenboven zullen er binnenkort door het Vlaams Gewest miljoenen worden uitgegeven voor de heraanleg van het kruispunt N16-Hoogkamerstraat en daar zijn géén noemenswaardige uitgaven voor veilig fietsen bij. De gemeente moet er bij het Agentschap Wegen en Verkeer op aandringen dat er geen meter asfalt voor auto’s meer bijkomt totdat die veilige fietsoversteek mee gebudgetteerd en gerealiseerd wordt. De TESAMEN-fractie heeft zich daarom bij de eindstemming voor het nieuwe fietspad onthouden. De fiets- en voetgangersoversteek aan de N16 blijft een dodenkruispunt dat onlangs in de top tien van de ergste Vlaamse kruispunten opdook. In de krant liet schepen Truyman nog weten dat het één het ander niet uitsluit. Maar de werken starten al in oktober, zie: Definitief ontwerp voor aanleg fietspad in Hoogkamerstraat, werken starten in oktober. Voldoende tijd om nog iets te forceren? TESAMEN Temse pleit voor fietstunnel op zwart kruispunt N16


400.000 euro voor 20 publieke betaalparkings op ISA-site

Ook het dossier van de herontwikkeling van de ISA-site op de hoek van de Gasthuisstraat en de P. Boelstraat dook nog eens op tijdens de gemeenteraad. Het was al geweten dat het hele complex wordt herbekeken (enkel de kapel en het frontgebouw van het klooster blijven, de rest worden appartementen en publieke diensten). Er werd een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd tussen de gemeente en eigenaar Inter-Waas. TESAMEN wees nog eens op de positieve effecten die het project voor de stadskernvernieuwing kan hebben: zo komt er een doorsteek naar de Kleine Heide, wordt waterbuffering voorzien en een doorlaatbare verharding. De gebouwen op de hoek van het kruispunt worden afgebroken zodat de zichtbaarheid, de veiligheid en de leefbaarheid daar verbeteren. In de Gasthuisstraat wordt de rooilijn naar achteren getrokken zodat er meer ruimte komt voor voet- en fietspaden. Nieuw in het dossier: de gemeente gaat 400.000 euro investeren om 20 parkeerplaatsen over te kopen en die als publieke (betaal)parkings beschikbaar te maken. Deze middelen haalt men uit het Waas Fonds binnen Inter-Waas. Dat kan daarmee als ‘duurzame mobiliteitsprojecten’ worden gerealiseerd. Autoparkings opkopen van een private ontwikkelaar vindt TESAMEN niet meteen duurzaam. Men had dat dan beter in extra fietspaden gestoken. 


76 parkeerplaatsen en een voetgangersbrug voor VITA-zwembad

TESAMEN onthield zich bij de eindstemming van het dossier voor de aanleg van de voetgangersbrug en de parking voor 76 wagens aan de Rik De Rycklaan. Al deze zaken komen er voor het nieuwe VITA-zwembad. TESAMEN vindt dat, als de Rik De Rycklaan destijds wel bekostigd (onteigend en aangelegd) kon worden door de Vlaamse Waterweg, die parking en voetgangersbrug er ook nog wel op kosten van de hogere overheid kunnen komen. Zij hebben ten slotte in hun eerste ontwerp de onveilige toestand voor voetgangers niet opgelost. TESAMEN wees er verder op dat op termijn de Waterbus misschien wel aanlegt aan het einde van de Rik De Rycklaan, en dat er dan opnieuw parkeerproblemen kunnen ontstaan. Vreemd ook dat het college nog altijd niet heeft beslist of parkeren aan weerszijden van de Kasteelstraat ter hoogte van het zwembad al dan niet gaat blijven met die nieuwe parking. Lijkt allemaal wat op improviseren.Lokeren en Temse voetballen voortaan tezamen

Bij de punten op aanvraag had TESAMEN-raadslid Bert Bauwelinck een reeks vragen bij de hals-over-kop-beslissing om het failliete Sporting Lokeren te laten fusioneren met KSV Temse tot KSC Lokeren-Temse. Was het college mee betrokken in de onderhandelingen en de beslissing? En wat er diende te gebeuren met de investeringen die in Temse waren gedaan (ook en vooral door het gemeentebestuur) voor de tribunes, de kantine, de kleedkamers…? De eerste ploeg gaat namelijk voortaan (met het licentienummer van Temse) spelen in… het Lokerse Daknamstadion. En uiteraard: heeft de gemeente Temse zich enigerlei financieel geëngageerd in heel dit sport-avontuur? Alvast dat laatste werd ontkend. En het college was er maar zijdelings en ter elfder ure bij betrokken. De burgemeester kon nog net worden opgebeld voor een persconferentie, nadat de fusie met… Vigor Hamme op de klippen liep en men zich in Lokeren dan maar ten lange leste en allicht in wanhoop tot Temse richtte om te blijven overleven. Het college bestempelt het samengaan niet als een fusie maar als een ‘samenwerking’ en vindt voor de rest dat het samengaan sportief gezien een vooruitgang is voor de huidige spelers van de KSV-kern en zeker voor de jeugdspelers

Geniet alvast van het nieuwe logo van fusieclub KSV Lokeren-Temse en zoek het verschil met het oude logo van Sporting Lokeren.

92830706_659054341334341_6955353176824348672_o
93117974_659054361334339_8279155989731606528_o
93203002_659054381334337_4145432202793975808_o
93156047_659054418001000_8303561703304462336_o
93476656_659054441334331_3403746090132963328_o
93152917_659054461334329_8641487436641206272_o

TESAMEN


Smesstraat 131, 9140 Temse

info@tesamen-temse.be

0472 32 04 39

© Copyright. All Rights Reserved.