November 2019

Extra geld voor open ruimte gaat in Temse niet naar open ruimte

Gemeenteraad november 2019


Op de gemeenteraad werden de jaarlijkse subsidies voor verenigingen besproken. Volgens het gemeentebestuur zijn die vooral ‘een aanmoediging’, wij vinden de bedragen ‘gene vette’ voor veel organisaties .  Ook de nieuwe regels en tarieven voor afval kwamen ruim aan bod door de vele vragen van TESAMEN. De TESAMEN-raadsleden vroegen extra inspanningen om meer volkstuintjes te voorzien en om de digitale communicatie van onze gemeente te verbeteren.  En wat gaat de gemeente eigenlijk doen met de extra Vlaamse middelen voor ‘open ruimte’? Niet veel zo blijkt, ze mogen het geld voor gelijk wat gebruiken.Nieuwe tarieven voor afvalophaling blijven gemoederen beroeren

Vanaf 1 januari moet er ook worden betaald voor snoeiafval in het containerpark. Tot op heden was dit gratis. TESAMEN vreest dat sommige mensen hun snoeiafval in de toekomst opnieuw zullen verbranden, met alle gevolgen van dien op het vlak van CO2-uitstoot. De collegeleden beloofden dat er nog steeds drie keer per jaar een gratis ophaling van snoeiafval aan huis zal plaatsvinden.


Het ophaalsysteem van restafval met containers kwam opnieuw aan bod.  Vanaf januari stapt ook Temse in dit systeem (DIFTAR). MIWA kondigt aan dat er in de zomermaanden géén wekelijkse restafvalophaling meer zal zijn, want men verwacht een aanzienlijke daling van het restafval. 


Vele mensen zijn trouwens niet op de hoogte dat je naast jouw volle container extra zakken mag buiten plaatsen.  Sporadisch meer afval hebben is bijvoorbeeld na een feest niet ondenkbaar. Je moet dan wel ten laatste 3 werkdagen vooraf MIWA verwittigen.  Dit kan via het gratis nummer 0800/98.003. Meer info en belangrijke antwoorden op al jouw vragen vind je op http://www.miwa.be/mijngrijzecontainer.
Geen korting in de sportclub? TESAMEN wil dat verenigingen minder subsidies krijgen als ze niet mee doen met de Sleutelpas

De raadsleden bespraken de jaarlijkse gemeentelijke subsidies voor verenigingen actief op het vlak van cultuur, muziek , jeugd, sport en senioren, Noord-Zuid-werking en ‘vaderlandsliefde’.  


TESAMEN vindt  dat sommige groepen verhoudingsgewijs veel meer middelen krijgen dan andere - even actieve - verenigingen. We blijven pleiten voor meer objectieve criteria om de  beperkte budgetten te verdelen. Daarnaast blijven we het ook betreuren dat verenigingen die problemen hebben met bevolkingsgroepen vanwege hun geloof, geaardheid, cultuur… toch een toelage krijgen van het gemeentebestuur.  Toen TESAMEN en Groen dit signaleerden, beloofde schepen Lieve Truyman het systeem ter herbekijken. De subsidies zijn nu nog toegekend volgens de oude regels, maar met ingang van volgend jaar wordt alles herzien. We zijn benieuwd.  

TESAMEN vroeg ook dat alle erkende verenigingen in het systeem van  de Sleutelpas stappen, zodat ook mensen die het financieel niet breed hebben goedkoper kunnen sporten of aan cultuur kunnen doen..  Volgens schepen van Sport Wim van Rossen heeft de gemeente geen zeggenschap in de prijzenpolitiek van sportverenigingen. Wij stelden voor dat de gemeente de subsidiereglementen aanpast zodat verenigingen minder subsidies krijgen als ze geen sociale lidgeld-tarieven hanteren. en aansluiten bij de gemeentelijke  Sleutelpas. De Sleutelpas zou in elk geval worden uitgebreid. De gemeente hoopt daarvoor tegen 2020 projectsubsidies te krijgen van de Vlaamse overheid. Buurt Hemelrijkstraat wordt te dicht bebouwd

Aan de gemeenteraad werd gevraagd een kosteloze overdracht van een perceel grond in de Hemelrijkstraat goed te keuren. TESAMEN-raadslid Bert Bauwelinck maakte nog eens duidelijk dat de druk op deze wijk in Steendorp veel te hoog wordt door bijkomende bebouwing. Op de landelijke buitengrens met buurgemeente Bazel is geen verdichting nodig. Dat leidt alleen maar tot meer mobiliteitsproblemen (te veel auto’s en te weinig openbaar vervoer).  Nieuwe parking en voetgangersbrug aan Rik De Rycklaan

De omgevingsvergunning voor de aanleg van de parking met voetgangersbrug richting VITA-Scheldebad werd ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 


TESAMEN heeft al langer vragen bij de hoge kostprijs van dit project. De extra weg voor vrachtwagens van het havenbedrijf kon wél op kosten van de overheid (Vlaamse Waterweg), maar een veilige oversteek voor voetgangers moeten we als gemeente zelf bekostigen. Ook de bewoners van de appartementen aan het station hebben  heel wat opmerkingen bij de aanleg van een grote parking aan hun voordeur.   


Wat nog niet in de aanvraag zit, is een veilige oversteekplaats   naar het fietspad aan de overzijde van de Rik De Rycklaan in de buurt van de oude kasteelpoort. Dat kan later wel nog voorzien worden bij de herinrichting van de R. De Rycklaan,  bijvoorbeeld door een verkeerstafel aan te leggen. We hopen alleszins dat dit snel in gang wordt gezet.


Of de parkeerplaatsen in de Kasteelstraat aan  weerszijden behouden blijven, is nog koffiedik kijken. Het college heeft zich daarover nog niet gebogen.


Hoe ‘radicaal digitaal’ wordt Temse?

TESAMEN-raadslid Mariam Sourroukh las in het Vlaams regeerakkoord nogal wat voornemens om het aanbod aan digitale

informatie en -dienstverlening voor burgers maximaal uit te bouwen.  Ze nam de proef op de som en bekeek hoe ‘radicaal

digitaal’ onze gemeente is. Dat bleek nogal tegen te vallen. 


Temse is voldoende ‘aanwezig’ op social media (Facebook en Instagram), maar de gemeentelijke website heeft dringend een

digitale inhaalbeweging nodig. Schepen van Informatica Wim Van Rossen (Open VLD) gaf dit ruiterlijk toe.  De gemeentelijke

website draait nog op een sterk verouderd platform uit 2007. Dit jaar werd al een werkgroep samengesteld die een nieuwe

website voorbereidt met een gemeenschappelijke huisstijl voor gemeente en ocmw. Vanaf 2020 zal men de nodige

budgetten voorzien om dit door een externe firma te laten uitwerken.Extra middelen voor onze  ‘Open Ruimte’? Jammer maar helaas...

De nieuwe Vlaamse Regering voorziet extra middelen voor de gemeenten die niet behoren tot de stedelijke kerngebieden,  om

de open ruimte te beheren en vrijwaren. Dat geld is ondertussen ingeschreven in de Vlaamse begroting. Temse zou over vijf

jaar gespreid 1.854.575 euro extra krijgen.  Vreemd genoeg is er geen enkele verplichting om dit extra budget te gebruiken

voor de open ruimte in onze gemeente.  

TESAMEN-raadslid Brigitte Caura wou weten of het Temsese gemeentebestuur de middelen daadwerkelijk gaat gebruiken

voor het beheer en de vrijwaring van de open ruimte. Dat werd een dikke teleurstelling. Schepen Stephan Van der Gucht

(N-VA) ziet de extra middelen eerder als een tegemoetkoming voor landelijke gemeenten. Die moeten verhoudings -

gewijs veel meer spenderen aan infrastructuur, zoals riolering in landelijke straten.  Die extra 1,8 miljoen euro volstaat

volgens hem helemaal niet om bijvoorbeeld planschade te vergoeden in gecontesteerde projecten (Roomacker, Steenbakkerij,

Durmetuin). De schepen van financiën verklaarde onomwonden dat het geld niet gebruikt zal worden voor een bepaald

beleidsdoel, maar de facto in de algemene middelen zullen verdwijnen. TESAMEN vindt dat onaanvaardbaar en zal de

boodschap herhalen wanneer de meerjarenbudgetten vastgelegd worden. TESAMEN wil meer volkstuintjes

TESAMEN-raadslid Brigitte Caura vroeg meer volkstuintjes. Er zijn er de voorbije jaren te veel verdwenen. Het is terug hip

om eigen groenten te kweken in een omgeving waar iedereen al vlug klaar staat voor een praatje, een kweektip of een over -

aanbod aan tomaten. 


Schepen Hugo Maes (CD&V) antwoordde dat enkele kortzichtige bestuurders van volkstuintjes  in het verleden hun

gronden verkocht hebben aan projectontwikkelaars. Hij stelde dat het moeilijk zal zijn om nieuwe terreinen te vinden voor

extra volkstuintjes. Maar hij ziet ook mogelijkheden voor nieuwe vormen van tuinieren zoals voedselbossen.


Raadslid Caura suggereerde nog om het binnengebied tussen de sociale woningen in de Pieter Dierickxlaan in te richten als

volkstuintjes. Dat is daar al een paar decennia braakland.  Blijkt dat de huisvestingsmaatschappij Woonanker Waas een

masterplan heeft uitgewerkt voor dit gebied. Wat dit concreet inhield, kwamen we niet te weten.

TESAMEN


Smesstraat 131, 9140 Temse

info@tesamen-temse.be

0472 32 04 39

© Copyright. All Rights Reserved.