Januari 2020

Eerste gemeenteraad van 2020

Veiligheid en wonen domineerden de debatten

Temse, 27 januari 2020


De eerste gemeenteraad van het nieuwe jaar was een belangrijk moment voor onze politieke beweging

TESAMEN. Sien Steels uit Tielrode legde de eed af als nieuwbakken gemeenteraadslid in opvolging van

sterkhouder Pascal De Dycker.

Pascal liet weten dat hij de komende jaren de studieboeken induikt: hij wil via het avondonderwijs namelijk

een bachelor-na-bachelor-diploma halen in Gent. Sien vloog er met veel enthousiasme in. In haar welkomstwoord

vertelde ze dat ze onlangs ‘s avonds met de trein in Temse toekwam en overvallen werd door een gevoel van

trots, omdat ze voortaan in de gemeenteraad mee kan discussiëren over het beleid in onze Scheldegemeente.

Doe dat goed Sien en Pascal! TESAMEN zijn wij trots op jullie.


Sien Steels zal namens TESAMEN ook zetelen in de gemeentelijke commissie financiën, de commissie openbare

werken, ruimtelijke ordening & mobiliteit, en de commissie leefmilieu, groen, natuur, duurzaamheid en

patrimonium. Als gemeenteraadslid wordt ze automatisch lid van de OCMW-raad.


Nood - en interventieplan

Op de gemeenteraad stonden verder een aantal ‘serieuze’ zaken, zoals de actualisatie van het rampenplan dat officieel GNAP heet, het ‘geactualiseerde nood- en interventieplan’. Dat gaat dan niet over nationale rampen zoals bijvoorbeeld een kernramp. In het lokale GNAP staat wel haarfijn uitgelegd welke hulpdiensten er allemaal moeten uitrukken als pakweg het Corona-griepvirus uitbreekt in Temse.

TESAMEN vroeg om dit vrij complex plan ook eens te vertalen naar een makkelijk leesbare folder voor de bevolking. Interessant om weten is dat je je kan inschrijving voor het waarschuwingssysteem BE-alert, waarbij je dan een sms’je krijgt bij ernstige rampen. Lees hierover meer op: https://www.be-alert.be/nl/hoe-werkt-be-alert


Onderhoud wegen, fiets - en voetpaden

Een jaarlijks weerkerend punt op de gemeenteraad is het vastleggen van de budgetten voor herstelling en onderhoud van de wegenis enerzijds en herstel en onderhoud van fietspaden en voetpaden anderzijds. TESAMEN keurde de budgetten van telkens 640.000 euro goed, vooral omdat het gemeentebestuur heel wat fiets- en voetpaden voorziet bij enkele grootschalige projecten met een apart budget, zoals de Antwerpse Steenweg in Tielrode, de Dorpsstraat in Elversele of de Doornstraat en Eigenlo in Temse. Vaak gaan die werken gepaard met de heraanleg van nieuwe rioleringen voor de gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater.


Ontwikkeling Doornwijk

Voor fase 3 in de ontwikkeling van de Doornwijk (de zogenaamde Stripverhalenwijk tussen de N16 en de Kleine Dweersstraat) wil men 11 extra loten realiseren. De aanpalende buren in de Kleine Dweersstraat klagen terecht de té beperkte groenbuffer aan tussen hun woningen en tuinen en de toekomstige woningen. Vroeger was daar een mooie boomgaard met oude hoogstamfruitbomen. Die is weg. TESAMEN merkte nog eens op dat veel zaken beloofd werden tijdens de voorstelling van het project Doornwijk, maar er nooit gekomen zijn. Gelukkig kwam er wel een geluidsberm op vraag van TESAMEN-raadslid Bert Bauwelinck. Het centraal bosje, een grote ‘omwandeling’, publieke speelpleintjes, voldoende parkeerplaatsen… daar is uiteindelijk niet veel van terecht gekomen. Het huidig college probeert recht te trekken wat krom groeide. We houden met TESAMEN de verdere ruimtelijke planning mee in ‘t oog.


Vrijwilligers

Op de gemeenteraad werd ook één gezamenlijke regeling goedgekeurd om de vrijwilligers te vergoeden en verzekeren. Tot nu toe had zowat elke dienst binnen gemeente en OCMW een eigen regeling. Het is goed dat die nu gestroomlijnd is. TESAMEN stemde voor.


Inbraken in Temse

TESAMEN-raadslid Mariam Sourroukh had een punt aan de agenda gezet inzake de inbrakenplaag van de voorbije maanden.

Door ziekte van Mariam werd dit item toegelicht door TESAMEN-raadslid Bert Bauwelinck. De burgemeester antwoordde

dat inbraakpreventie een belangrijk aandachtspunt is in het zonaal veiligheidsplan van de politiezone Temse-Kruibeke. En dat

er nog altijd een onderbezetting is in het politiekorps, wat de indruk kan geven dat het probleem niet grondig wordt

aangepakt. Men gaat ook nog eens de mensen sensibiliseren om veiligheidsmaatregelen te nemen, onder andere via De Nieuwe

Omroeper. Sourroukh en Bauwelinck wezen er ook op dat er opvallend veel senioren en inwoners van sociale woningen het

slachtoffer waren van de laatste inbraken. Seniorenverenigingen kunnen altijd specialisten van de politie vragen om op een

middag of een avond een toelichting te komen geven over het beveiligen van de eigen woning. TESAMEN drong ook aan bij de

burgemeester (die tenslotte het hoofd is van de politie) om na een inbraak de mensen te informeren over de voortgang van het

onderzoek. Ook al vindt men de daders of de buit niet, dan is het nog altijd goed om de mensen daarover te informeren. Anders

krijgen de mensen een gevoel van straffeloosheid.


Woonproblemen

TESAMEN-raadslid Brigitte Caura bracht opnieuw een aantal problemen aan inzake wonen. Zo wees zij op de ongelukkige en

onvolledige communicatie vanuit de gemeente  omtrent het probleem van ‘overbewoning’. Men ging bekijken of de brieven die men

aan de inwoners stuurt kunnen worden aangepast.

Caura signaleerde ook dat het aanbod aan noodwoningen best uitgebreid wordt, in het kader van een intergemeentelijk plan om

dakloosheid aan te pakken. Deze suggestie is trouwens ook opgenomen in de meerjarenplanning van het OCMW.
TESAMEN


Smesstraat 131, 9140 Temse

info@tesamen-temse.be

0472 32 04 39

© Copyright. All Rights Reserved.