Februari 2019

TESAMEN levert peper en zout op de gemeenteraad

Gemeenteraad Temse, 25 februari 2019


De Temsese gemeenteraad werd opnieuw vooral gekruid door de vele vragen en suggesties die de gemeenteraadsleden van TESAMEN afvuurden: over de vreemde schadevergoeding van 17.500 euro voor de Wilfordkaai bijvoorbeeld, of de nakende verhuis van de speel-o-theek, een gemeentelijk verbod op plastic wegwerpzakjes, een geactualiseerde lijst met waardevolle gebouwen in Temse en de dreigende komst van een afvalverwerkingsbedrijf op de voormalige steenbakkerij in Steendorp. Leest u even mee hoe TESAMEN het peper en zout leverde op de gemeenteraad?


Het nieuwe CD&V-N-VA-Open VLD-college heeft blijkbaar nog niet veel inspiratie. Men werkt naar het schijnt 4 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen nog altijd ‘in de luwte’ aan een begin van een bestuursakkoord. De leden  van het schepencollege gebruikten bij hun antwoorden opvallend veel de zinnetjes ‘we bekijken dit verder’, ‘we zullen dat onderzoeken’ en ‘interessant, we zullen het in de schoot van het college bespreken’.


TESAMEN recht zetten wat eerder krom werd gestemd

Vorige maand liep het nog verkeerd bij de aanduiding van een vertegenwoordiger vanuit de oppositie voor culturele intergemeentelijke samenwerkingsverbanden als Erfpunt (archeologie en erfgoed Waasland) en Wacco (Wase culturele centra).. Bij de meerderheid waren er toen een paar die liever een raadslid van het Vlaams Belang dan een raadslid van TESAMEN afvaardigen namens Temse, waardoor uiteindelijk niemand verkozen raakte. Cordon Sanitaire lichtjes doorbreken toch?

In de tweede stemronde behaalden de TESAMEN-raadsleden Bert Bauwelinck (Erfpunt) en Pascal De Dycker (Wacco) gelukkig wel een meerderheid.


Veiliger voetpaden voor mensen met een beperking

Het gemeentebestuur van Temse trekt jaarlijks zo’n 625.000 euro uit voor de aanleg van fietspaden en voetpaden en nog eens eenzelfde bedrag voor wegenis en bestratingen. Omdat het contract met de aannemer moest verlengd worden, vroeg TESAMEN-raadslid Brigitte Caura om blijvend aandacht te hebben voor mensen met een beperking. Vaak zijn de voetpaden te smal of te hoog voor mensen met een rolwagen. Ook mensen met een visuele beperking worden regelmatig geconfronteerd met onneembare hindernissen. CD&V-schepen Hugo Maes beaamde dat, maar zei dat dit vaak  ligt aan fouten van de ontwerpers of aannemers die werken uitvoeren voor nutsbedrijven zoals Fluvius, Telenet of Proximus. Het college gaat aannemers die een voetpad of fietspad niet goed (her)aanleggen verbieden nog werken uit te voeren.


Opnieuw betalen voor de Wilfordkaai

Ook rond de Wilfordkaai werd nog maar eens een hoofdstukje bijgeschreven. De meerderheid van CD&V, NVA en Open vld keurde de betaling van 17.500 Euro goed aan de Vlaamse Waterweg, in ruil voor een eeuwigdurende concessie van een smalle asfaltstrook onder de Scheldebruggen. Dit om de draai richting Rik De Rycklaan voor fietsers en auto’s veiliger in te richten, wat zeker een goede zaak is. TESAMEN-raadslid Bert Bauwelinck vindt het wel schandalig dat de Vlaamse Waterweg hiervoor betaald wordt. Het bedrag is eigenlijkeen ‘schadevergoeding’ aan de private concessiehouder van de Wilfordkaai en de bijhorende betaalparking. De Vlaamse Waterweg, die tenslotte werkt met ons belastingsgeld, zou dit stuk grond best gratis mogen overdragen aan de gemeente Temse.  


Premie om gevels van winkels te renoveren rammelt.

Het gemeentebestuur paste een bestaande gevelrenovatiepremie aan om de commerciële panden in de winkelkern op te waarderen. Er kon al een premie van maximaal 15.000 euro aangevraagd worden, maar die mag voortaan ook gebruikt worden voor de verdieping boven de gevel. TESAMEN-raadslid Brigitte Caura vond dat er mankementen zaten in de nieuwe premieregels. Er zijn bovendien nogal wat zelfstandigen - en zeker mensen met vrije beroepen  - die ook in aanmerking komen voor de premie, terwijl ze over voldoende middelen beschikken om dergelijke renovaties zelf te bekostigen.


Voormalige Steenbakkerij Steendorp moet natuurgebied worden

De voorbije weken liep een openbaar onderzoek voor een vergunning van de firma Vagaetrans.  Die wil van de voormalige

steenbakkerij een afvalverwerkingsbedrijf maken. Er werden meer dan 1150 bezwaarschriften ingediend tegen de aanvraag.

TESAMEN-raadslid Bert Bauwelinck vroeg naar een stand van zaken. De hamvraag is: ‘past de aanvraag binnen de huidige bestemming

van dit gebied, waar volgens de stedenbouwkundige voorschriften enkel activiteiten in relatie tot de klei-ontginningen toegelaten zijn? ’

Uit het antwoord van schepen Van Rossen konden we niet heel veel opmaken, behalve dat het college volgende week, 4 maart,

een advies zal opstellen voor de provincie. We lijken vertrokken voor een lange procedureslag, want de benadeelden kunnen beroep

aantekenen tegen de beslissing van de provincie. Bij een eventuele goedkeuring zal alleszins de huidige brownfieldconvenant vervallen,

waar het schepencollege nog steeds blijkt achter te staan.
Verhuist onze speelgoed-uitleendienst naar de bibliotheek?

TESAMEN-raadslid Pascal De Dycker signaleerde op de gemeenteraad nog eens dat de uitleendienst voor speelgoed en spelletjes,

bekend als speel-o-theek ‘De Speelboel’, momenteel in een moeilijk toegankelijke ruimte in het jeugdhuis ‘verstopt’ zit. Vroeger stond

alles (ook al redelijk verborgen) op de jeugddienst in AC De Zaat. De jeugddienst heeft nu recent geadviseerd om de hele

(speel)boel over te brengen naar de bibliotheek in de Oeverstraat. Dat is precies wat leden van TESAMEN al vele jaren bepleiten.

Jeugdschepen Tineke Van Britsom (N-VA) dacht er - op aangeven van De Dycker - ook nog aan om alle speelgoedspullen over te

brengen naar het toekomstige ‘Huis van het Kind’. Voor TESAMEN is het vooral belangrijk dat veel meer kinderen, ouders,

leerkrachten… op zoveel mogelijk momenten en veel makkelijker speelgoed kunnen ontlenen.
Sleutelen aan de Sleutelpas

Temse voerde vorig jaar de zogenaamde ‘Sleutelpas’ in, een kaart waarmee mensen met een leefloon of een zogenaamde

‘verhoogde tegemoetkoming’ korting krijgen op activiteiten georganiseerd door de gemeente . TESAMEN-raadslid Brigitte Caura

herhaalde de vraag om de kortingen ook te laten gelden bij alle erkende jeugd-, sport- en cultuurverenigingen van Temse .

Open VLD-schepen van sociale zaken Patrick Vermeulen gaat er werk van maken.

Meer informatie over de Sleutelpas vindt u hier: Sleutelpas Temse

Om na te gaan of u recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming: kijk op het kleefbriefje van uw mutualiteit. Als de code linksonder

eindigt op het cijfer 1, dan kunt u bij de gemeente zo’n Sleutelpas aanvragen  (bv. code 111 111 bij Bond Moyson of 131 131 bij de CM).

Weg met wegwerpplastic!

Raadslid Brigitte Caura herhaalde tijdens de gemeenteraad de vraag van TESAMEN om wegwerpplastic tijdens evenementen te

bannen.  Plastic wegwerpzakjes op markten en braderijen in Groot-Temse worden best ook gewoon verboden. In Brussel en

Wallonië geldt het verbod op plastic wegwerpzakjes al. Kan Temse de eerste plasticvrije gemeente  in Vlaanderen worden?

Bevoegd milieu-schepen Hugo Maes (CD&V) liep niet meteen over van enthousiasme. Hij verwees naar de reeds bestaande

herbruikbare ‘Temsekabas’ en herbruikbare bekers van afvalintercommunale MIWA voor evenementen.  Een verbod op

wegwerpplastic en plastic zakjes lijkt hem alvast een stap te ver. TESAMEN vindt dit een gemiste kans!

Hoe het verbod van plastic wegwerpzakjes geregeld is in Brussel vind je hier.


Gladde fietssuggestiestrook

In de Kasteelstraat zorgt de grijze fietssuggestiestrook voor gladheid bij nat weer en vrieskou. TESAMEN-raadslid Brigitte Caura

heeft een huisartspraktijk in die straat en  lapt regelmatig mensen op die een lelijke smak tegen het asfalt maakten door de gladheid.

N-VA-schepen van mobiliteit Lieve Truyman erkent het probleem. Ze liet weten dat de aannemers  op dit moment met twee soorten

materiaal werken en dat er een methode bestaat om de fietsstrook een beetje te ‘verruwen’. zodat het wegdek niet alleen veiliger maar

ook duurzamer wordt.

Geactualiseerde lijst waardevol bouwkundig erfgoed Temse is klaar!

TESAMEN-raadslid Bert Bauwelinck signaleerde dat de lijst met waardevol bouwkundig erfgoed voor onze gemeente onlangs

herzien werd door specialisten van Erfpunt Waasland. De oude lijst dateert al van de jaren ‘80 van vorige eeuw. Voor niet-beschermde

waardevolle gebouwen bestaat het gevaar dat projectontwikkelaars de boel willen platgooien voor een nieuwbouw. Het gemeente -

bestuur van Temse had in het verleden zelden interesse in mooie historische gebouwen. Zo hebben wij al beeldbepalende panden

verloren (o.a. Hotel Belle Vue en het ‘oude’ Palingshuis op de Wilfordkaai). TESAMEN wil dat de nieuwe lijst voorgesteld wordt aan

de bevolking, zodat die mee kan discussiëren over wat écht centraal moet staan in het beschermings- en restauratiebeleid. Twee

belangrijke gebouwen die voor TESAMEN beschermd moeten worden als monument, zullen in de nabije toekomst een nieuwe

bestemming krijgen: de prachtige dokterswoning Smet met de vos op de gevel in de Oeverstraat (nr. 4) en Temsica aan de

Wilfordkaai 38. Het zou goed zijn dat Temse beter gewapend is met een plan van aanpak en stedenbouwkundige voorschriften voor

waardevolle panden.  

Vele steden en gemeenten hebben al een écht beleid inzake monumenten en andere waardevolle gebouwen, monumentenzorg Sint-Niklaas kan Temse inspireren.Sociale energietarieven niet mogelijk op domein Waesmeer?

Vaste bewoners op domein Waesmeer kunnen hun recht op een sociaal energietarief niet laten gelden. Het gebeurt zelfs dat

ze door het monopolie van de energieleveranciers tot 30% meer moeten betalen dan het normale tarief. Raadsleden Magda De

Meyer en Bert Bauwelinck van TESAMEN vinden dat onrechtvaardig. Ze porden het college aan om te gaan bemiddelen tussen de

energieleveranciers, de exploitant en de eigenaarsvereniging. De gemeente heeft beloofd om deze vraag van TESAMEN mee te nemen

naar het volgend overleg met Fluvius.  De wegenis en de nutsvoorzieningen binnen een groot deel van het Waesmeer zijn nog steeds

in privé-bezit. Zoals voor elke nieuwe woonzone, moeten de wegen en nutsleidingen in orde zijn alvorens de gemeente ze overneemt.

Een probleem op het Waesmeer is dat er nog heel wat investeringen dienen te gebeuren om o.a. de rioleringen conform de

regelgeving te krijgen. TESAMEN vindt echter dat de beide dossiers moeten losgekoppeld worden, anders moeten en de bewoners

misschien wel wachten tot sint-juttemis. En als dat niet lukt, doett het OCMW best een bijpassing om het verschil tussen het

normale tarief en het sociale tarief te overbruggen.  
Geen Bananendreef-verkaveling maar een betere afwatering

Omdat er regelmatig bedrijvigheid was van landmeters en wagentjes van een rioleringsfirma in de Bananendreef (een zijweg van

de Hoogkamerstraat langsheen broodjeszaak La Copa), ontstond het gerucht dat er een verkaveling ging komen op het aanpalende

weiland.   Die verkaveling bleek een kwakkel, vernam TESAMEN-raadslid Bert Bauwelinck uit de mond van CD&V-schepen Hugo

Maes. Het bleek te gaan over de aanpak van wateroverlast in de woningen langsheen dat dreefje. Er zal een gracht worden aangelegd

en een systeem van afwatering. Mooi zo.

Wij hebben met TESAMEN veel ideeën en suggesties om het beleid in Temse te verbeteren. Maar wij zijn als inspraakpartij ook altijd heel erg geïnteresseerd in zaken die volgens u beter kunnen.   Geef uw suggesties door aan TESAMEN via info@tesamen-temse.be.

TESAMEN


Smesstraat 131, 9140 Temse

info@tesamen-temse.be

0472 32 04 39

© Copyright. All Rights Reserved.