Februari 2020

Nieuw mobiliteitsplan goedgekeurd

gemeenteraad Temse, 24 februari 2020

De gemeenteraad van februari was de laatste gemeenteraad in publieke openbare zitting alvorens de corona-pandemie de wereld noopte tot video-vergaderingen. De raad van maart werd geschrapt en de gemeenteraden van Temse van april, mei en juni (en misschien ook nog deze van het najaar) verliepen in lockdown-versie. Ons verslag van die zittingen posten wij de komende weken.


In februari hadden we het over een aantal tijdelijke verordeningen voor de Ronde van Vlaanderen, die zou plaatsvinden op 5 april en ook een stukje Temse zou aandoen, maar uiteindelijk werd die Ronde geannuleerd om de gekende redenen. 


winkelstraat wordt eenrichtingsstraat en er komen bewonersparkeerkaarten

Het belangrijkste punt aan de agenda was de actualisatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan, met de krijtlijnen voor de komende 10 jaar. TESAMEN keurde het plan goed omdat het heel wat goede aanzetten bevat en omdat er ernstige inspanningen gebeurden om dit met de inwoners vooraf te bespreken. Zo kijken wij reikhalzend uit naar een circulatieplan voor de centrum-gemeente (éénrichtingsverkeer in winkelstraat Kouterstraat (van Vrijheidstraat naar Gasthuisstraat), naar de invoering van een ander parkeerbeleid, met blauwe zones, bewonersparkeerkaarten en in een beperkt aantal straten nog betalend parkeren (o.a. Kouterstraat - voortaan kan je wel 30 minuten gratis ipv 15), en ten slotte de maximale uitbreiding van zone 30 in de meeste centrumstraten. Zo krijgen voetgangers en fietsers op vele plaatsen een veel veiliger omgeving. Wat nog beter kan in het nieuwe mobiliteitsplan is een concrete timing en duidelijkere plannen voor de Wilfordkaai. Die is net de grote troef van onze gemeente. Is het trouwens al opgevallen dat de betaalparking de hele dag door leeg staat? Het zou beter zijn dat de gemeente deze terug overneemt en bekijkt hoe we die héle Wilfordkaai nog aantrekkelijker kunnen maken als echte ‘parel aan de Schelde’. TESAMEN vreest ook dat mensen door de invoering van eenrichtingsverkeer in sommige straten andere routes zullen zoeken, via omliggende woonstraten zoals de Vooruitgangstraat. Het luik openbaar vervoer is in dit mobiliteitsplan niet uitgewerkt, omdat dat aan bod komt in het nieuwe vervoerregio-plan Waasland. We komen hierop terug. Informatie over het nieuwe mobiliteitsplan kunt u hier vinden. Lees ook: Oppositie mist timing in nieuw mobiliteitsplan.


Voor het VITA-Scheldebad werd een financiële constructie goedgekeurd met een zogenaamde ‘overdracht schuldvordering’, waarbij de gemeente de private investering nog eens dubbel indekt. De TESAMEN-fractie stemde tegen omdat het niet aan een publieke overheid als de gemeente -en dus de Temsese belastingbetaler- is om zich garant te stellen voor (al dan niet winstgevende) investeringen die VITA zal doen buiten de gemeente Temse. Het gemeentebestuur verdedigde zich door te stellen dat Temsenaren met een abonnement voor het zwembad in Temse daar misschien nog voordelen uit kunnen halen, door bijvoorbeeld te gaan zwemmen in een nieuw VITA-zwembad in Middelkerke of Mol. Bent u daar dikwijls in de buurt om te gaan zwemmen?


Rapid Hockeyclub bouwt tussen de hockey-terreinen aan de Hoogkamerstraat momenteel ook een nieuw clublokaal. De gemeenteraad diende daarvoor een recht van opstal goed te keuren. TESAMEN vroeg wat er met de oude lokalen in de voormalige brouwerij naast de muziekschool ging gebeuren. Daarop wist men nog geen antwoord: voor TESAMEN kunnen de vrijgekomen ruimten misschien dienen voor de muziekschool of voor KSA Temse Voorwaarts.


Onder de gemeenschappelijke noemer ‘Woonwijzer Waasland’ zal de gemeente Temse -onder de paraplu van Inter-Waas- ook in een intergemeentelijke samenwerking stappen om het woningbeleid meer te professionaliseren. TESAMEN hoopt dat het dan uiteindelijk toch nog goed komt met de oprichting van een sociaal verhuurkantoor. We hopen ook dat er met Woonwijzer Waasland daadwerkelijk werk wordt gemaakt van kwaliteitsverbetering op de verhuurmarkt, met de invoering van conformiteitsattesten, anti-discriminatiemaatregelen en correcte leegstandsregisters en dito leegstandsheffingen. Nog in de schoot van Inter-Waas wordt een ‘Energiehuis Waasland’ opgericht, dat ook het beleid op het vlak van energiepremies zal helpen professionaliseren., om burgers vlotter en sneller te helpen met hun energiegerelateerde vragen. 


Tijdens de gemeenteraad werd ten slotte Matthieu Geltmeyer aangesteld als nieuwe omgevingsambtenaar (deskundige milieu) in opvolging van Franky Eeckelaert die met pensioen ging.punten op aanvraag:

afsluiten N16-oprit en pleidooi voor hogere mantelzorgpremie

Bij de punten op aanvraag had TESAMEN-raadslid Brigitte Caura vragen bij het afsluiten van de oprit naar de N16 vanop de Viaduct, naar

aanleiding van de volgende fase in de renovatiewerken van de Scheldebrug. Het college had vergeten de raadsleden hierover in te

lichten op een eerdere commissie mobiliteit van 10 februari. Achteraf bleek - door de corona-pandemie en de vele mensen die daardoor

thuis werkten - dat de overlast door die afgesloten oprit goed meeviel. Gelukkig maar, want de communicatie over de werken verliep op

z’n minst slordig. Lees ook dit artikel ter zake in HLN. 
Raadslid Caura hield ook een pleidooi om de gemeentelijke mantelzorgpremie van 150 euro per jaar - voor mensen die thuis voor hun

zieke ouders, buren of kinderen zorgen - geleidelijk aan op te trekken naar 312 euro per jaar. De regels om die premie in Temse te krijgen

zijn trouwens veel te streng, waardoor er maar relatief mensen een aanvraag doen (18 aanvragen per jaar). Het gemeentebestuur beloofde

een evaluatie van het systeem tegen dit najaar. Informatie over de huidige regeling en een aanvraagformulier kan u hier vinden.

Meer dan de mis in de kerken van Hollebeek, Steendorp en Velle

TESAMEN-raadslid Bert Bauwelinck vroeg naar een stand van zaken bij de na- en nevenbestemming van de 7 katholieke kerk -

gebouwen in Groot-Temse. De eerste discussies ter zake in Temse dateren van 10 jaar geleden en 2 jaar geleden werd een kerken -

beleidsplan goedgekeurd dat werd uitgetekend door het centraal kerkbestuur. Vooral voor de herbestemming van de kerkgebouwen op

Hollebeek en Steendorp zijn de plannen al vergevorderd, blijkt na een antwoord van de burgemeester. Ook voor de kerk op Velle loopt zo’n

nevenbestemings-onderzoek. De opvolging is in handen van een trajectgroep, die is samengesteld uit mensen van het gemeentebestuur, de

twee  kerkraden, de katholieke scholen Temse Scheldekant, het projectbureau, de erfgoedconsulent Orgels en Klokken, Erfpunt en

vertegenwoordigers van het ontwerpteam. Op 3 oktober 2019 vond een eerste plaatsbezoek plaats, om alvast de haalbaarheid van een

aantal voorstellen te toetsen. We kijken ernaar uit en eisen in elk geval dat het projectbureau toelichting komt geven op een

gemeentelijke commissie. Dan kan de discussie in alle openheid plaatsvinden en kunnen ook mensen van buiten de trajectgroep

suggesties geven. De burgemeester beloofde ‘akte te nemen’ van het TESAMEN-voorstel. De krant HLN bracht ook een kort stukje over de

discussie op de gemeenteraad.


TESAMEN


Smesstraat 131, 9140 Temse

info@tesamen-temse.be

0472 32 04 39

© Copyright. All Rights Reserved.